Kaebuste lahendamise kord

Kaebusi lahendatakse vastavalt AS Orthopedica kaebuste lahendamise korrale

A. Üldised nõuded

– vastatakse ainult mitteanonüümsetele kaebustele;
– vastatakse üksnes kaebuse esitanud inimesele, keda teenindati AS Orthopedicas (v.a seadustega ettenähtud juhtudel)
– kaebuse (pretensiooni) tekkimisel on töötaja kohustatud kutsuma struktuurüksuse vastutava töötaja;
– kaebuse esitamisest informeeritakse alati AS Orthopedica juhatuse liiget;
– kõik kaebused ja avaldused registreeritakse ning säilitatakse sekretäri juures;
– kirjaliku (elektroonilise) kaebuse esitamisel tagatakse vastamine ühe nädala jooksul.
 

B. Kaebuste registreerimine

– kõik kaebused (avaldused) ja vastused registreeritakse (säilitatakse) sekretäri juures;
– suulise kaebuse puhul, lisaks kaebuse esitaja isiku (kontakt) andmetele lisatakse juurde kirjalik kokkuvõte kaebuse ja vastuse sisust (koostab vastutav töötaja). Soovi korral tagatakse kirjalik vastamine.
 

C. Suulise kaebuse lahendamise kord

– suulise kaebuse kirjalik kokkuvõte edastatakse struktuurüksuse vastutavale töötajale, kes organiseerib vastamise. Vastavalt kaebuse olemusele kaasab selleks teisi töötajaid.
 

D. Kirjaliku (elektroonilise) kaebuse lahendamise kord

– olenevalt kaebuse sisust esitatakse lahendamiseks vastutavale töötajale, kes algatab vajadusel sises juurdluse või tagab kohese vastamise;
– vastutav töötaja korraldab seletuskirjade võtmise kaebusega seotud töötajatelt ning organiseerib juhtumi arutelu juhtkonna esindajate osavõtul (juhatuse liige, vastutavad töötajad);
– pärast arutelu koostatakse vastus, mis saadetakse tähitult (elektrooniliselt) kaebuse esitanud inimesele. Arutelule, olenevalt p robleemi olemusest võidakse kutsuda osalema ka kaebuse esitaja (ka siis kui ollakse avaldatud selleks soovi);
– vastutav töötaja on kohustatud kaebuse esitajat informeerima võimalusest pöörduda SM ravikvaliteedi komisjoni või EHK poole olenevalt kaebuse sisust.
 

E. Kõigil AS Orthopedica külastanud inimestel on õigus esitada kaebust või arvamust ka anonüümselt

– anonüümsele kaebusele ametlikku vastust me ei koosta.

 

Kaebusi saab esitada:

 
AS Orthopedica
e-post: info@artrosportkliinik.ee
 
Eesti Haigekassa Harju osakond
e-post: info@haigekassa.ee
telefon 16363, välisriigist helistades +372 669 6630.
 
Harju Maavalitsus
e-post:info@harju.maavalitsus.ee
telefon 611 8640.
 
Terviseamet
e-post: kesk.terviseamet.ee
telefon: 6943500