Privaatsuspõhimõtted ja isikuandmete kasutamine

AS Orthopedica (registrikood 10375534, aadress Kaluri tee 5a, Haabneeme, Viimsi vald, 74001 Harjumaa, edaspidi „Orthopedica“ või „meie“).

Käesolev isikuandmete töötlemise tingimuste dokument kirjeldab, kuidas Orthopedica Teie isikuandmeid töötleb, kui pöördute meie poole teenuse saamiseks. Palun tutvuge käesolevate tingimustega hoolikalt ning kui Teil tekib täpsustavaid küsimusi selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme või kui Te soovite esitada meile Teie isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks taotlusi, võtke meiega ühendust allpool jaotises „kontakt“ toodud kontaktandmetel.

Orthopedica võib käesolevaid isikuandmete töötlemise tingimusi aeg-ajalt muuta. Ajakohased isikuandmete töötlemise tingimused on avaldatud Orthopedica veebilehel.

1. Mõisted

„GDPR“
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).
„Isikuandmed“
Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal. Isikuandmed on näiteks teie nimi, isikukood, e-postiaadress, andmed terviseseisundi kohta.
„Kehtiv õigus“
Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, isikuandmete kaitse seadus või muud GDPR-i riigisisesed rakendusaktid ja tervishoiuteenuste osutamist reguleerivad õigusaktid.
„Patsient“, “klient”, või „andmesubjekt“
Füüsiline isik, kes pöördub või on pöördunud Orthopedica poole teenuse saamiseks.
„Orthopedica“
AS Orthopedica (registrikood 10375534, aadress Kaluri tee 5a, Haabneeme, Viimsi vald, 74001).
„Töötlemine“
Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
„Vastutav Töötleja“
Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja vahendid. Käesolevate Isikuandmete Töötlemise Põhimõtete isikuandmete töötlemise tingimuste tähenduses on Kliendi Isikuandmete Vastutav Töötleja AS Orthopedicas.
„Volitatud Töötleja“
Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

2. Üldsätted

2.1. Isikuandmete töötlemise tingimused kohalduvad, kui pöördute Orthopedica poole teenuse saamiseks.

2.2. Isikuandmete töötlemise tingimused kirjeldavad Orthopedica Isikuandmete Töötlemise üldpõhimõtteid.

2.3. Orthopedica tagab Patsientide Isikuandmete Töötlemise kooskõlas kehtiva õigusega. Kõige olulisemad õigusaktid, millest Orthopedica Kliendi Isikuandmete Töötlemisel lähtub on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, ravikindlustusseadus, ravimiseadus, töötervishoiu- ja tööohutuse seadus, isikuandmete kaitse seadus ja GDPR.

3. Millal ja millistel eesmärkidel me isikuandmeid töötleme?

3.1. Orthopedica Töötleb Patsientide Isikuandmeid üksnes kindlaksmääratud eesmärkidel kehtiva õiguse alusel.

3.2. Kui pöördute Orthopedica poole tervishoiuteenuse saamiseks, töötleme Teie isikuandmeid Teile konkreetse tervishoiuteenuse osutamiseks ja/või teenuse osutamise ettevalmistamiseks. Sellisel juhul Töötleme Teie Isikuandmeid tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel ja Teiega sõlmitud lepingu alusel Teie tellitud tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil. Tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil töötleme Teid tuvastamist võimaldavaid andmeid nagu Teie nimi ja isikukood ning Teile tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke andmeid, sealhulgas terviseandmeid. Terviseandmete koosseis, mida me konkreetsel juhul Töötleme, sõltub osutatavast tervishoiuteenusest. Palun pange tähele, et kui olete kokkulepitud visiidiaja tühistanud alles visiidile eelneval päeval või visiidipäeval, võib Orthopedica juba olnud Teie isikuandmeid töödelnud, et visiidiks kohaselt ette valmistuda. Teile tervishoiuteenuse osutamisel võime töödelda ka Teie kontaktandmeid ja pangakonto andmeid Teile osutatud tervishoiuteenuse arveldamise eesmärgil ja Teile enne ja pärast visiiti korraldusliku informatsiooni edastamiseks, näiteks võime edastada Teile meeldetuletuse visiidi toimumise kohta. Orthopedica ei edasta Teie isikuandmeid ja Teie terviseandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud ulatuses, mis on lubatud kehtiva õiguse alusel.

3.3. Kui pöördute Orthopedica poole tervishoiuteenuse saamiseks muu isiku suunamisel seoses töötervishoiuga või seoses vajaliku tervisetõendi hankimisega, töötleme Teie isikuandmeid Teile tervishoiuteenuse osutamiseks ja/või tervishoiuteenuse osutamise ettevalmistamiseks muu isikuga sõlmitud lepingu alusel, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel. Tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil töötleme Teie tuvastamist võimaldavaid andmeid nagu Teie nimi ja isikukood ning Teile tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke terviseandmeid. Palun pange tähele, et kui olete kokkulepitud visiidiaja tühistanud alles visiidile eelneval päeval või visiidipäeval, võib Orthopedica juba olnud Teie isikuandmeid töödelnud, et visiidiks kohaselt ette valmistuda. Teile tervishoiuteenuse osutamisel võime töödelda ka Teie kontaktandmeid enne ja pärast visiiti korraldusliku informatsiooni edastamiseks, näiteks võime edastada Teile meeldetuletuse visiidi toimumise kohta. Orthopedica ei edasta Teie Isikuandmeid ja Teie terviseandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud ulatuses nagu lubatud kehtiva õiguse alusel, näiteks võime edastada Teie tööandjale või muule isikule tervisekontrolli otsuse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel, aga mitte Teie täiendavaid terviseandmeid ega tehtud uuringute või analüüside tulemusi.

3.4. Kui pöördute Orthopedica poole muu teenuse kui tervishoiuteenuse saamiseks, näiteks toitumisnõustamise, taastusravi või muu teenuse saamiseks, töötleme Teie isikuandmeid Teie tellitud teenuse osutamise eesmärgil. Teile teenuse osutamise eesmärgil töötleme Teid tuvastamist võimaldavaid andmeid nagu Teie nimi ja isikukood ning Teile teenuse osutamiseks vajalikke andmeid, sealhulgas Teie terviseandmeid, kui terviseandmete töötlemine on vajalik teenuse osutamiseks. Samuti võime töödelda Teie kontaktandmeid ja pangakonto andmeid Teile osutatud teenuse arveldamise eesmärgil ja Teile enne ja pärast visiiti korraldusliku informatsiooni edastamiseks, näiteks võime edastada Teile meeldetuletuse visiidi toimumise kohta. Orthopedica ei edasta Teie isikuandmeid ja Teie terviseandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud ulatuses nagu lubatud kehtiva õiguse alusel.

3.5. Kui pöördute Orthopedica poole digitaalsete tervishoiuteenuse kasutamiseks ja kasutate digitaalse platvormi kaudu pakutavaid teenuseid, töötleme Teie isikuandmeid Teile digitaalplatvormi vahendusel tellitud teenuse osutamise eesmärgil. Digitaalplatvormi sisse logimisel töötleme Teie tuvastamist võimaldavaid andmeid nagu Teie nimi, isikukood ja e-postiaadress. Digitaalse tervishoiuteenuse kasutamisel töötleme Teie terviseandmeid sõltuvalt igal üksikul juhul tellitud teenuse vajadusest sõltuvalt ning sõltuvalt sellest, milliseid andmeid Te ise digitaalse tervishoiuteenuse kaudu avaldate. Samuti võime töödelda Teie kontaktandmeid ja pangakonto andmeid Teile osutatud teenuse arveldamise eesmärgil. Digitaalse tervishoiuteenuse kasutamisel ei laeta digitaalse tervishoiuteenuse keskkonda automaatselt Orthopedica teistest keskkondadest isikuandmeid ning digitaalse tervishoiuteenuse platvormi kaudu töödeldakse üksnes neid isikuandmeid, mille töötlemine on vajalik digitaalse tervishoiuteenuse kaudu tellitud teenuste osutamiseks. Kui digitaalplatvormi kaudu osutatakse tervishoiuteenust või pikendatakse retsepti, peab Orthopedica edastama teenuse osutamisega seotud andmeid kehtiva õiguse alusel Patsiendiportaalile või retseptikeskusele (loe lähemalt peatükist 4).

3.6. Patsiendi rahulolu analüüsimise ja hindamise eesmärgil on Orthopedical õigus küsida osutatud teenuste kohta Teie tagasisidet. Kui patsient on alaealine, küsitakse tagasisidet tema vanemalt või eestkostjalt.

3.7. Kui olete andnud meile eraldi nõusoleku oma Isikuandmete töötlemiseks, on Teie Isikuandmete Töötlemise õiguslikuks aluseks Teie antud nõusolek. Sellisel juhul Töötleme Teie isikuandmeid nõusolekus kindlaksmääratud eesmärkidel ja nõusolekul toodud ulatuses. Pange tähele, et kui olete andnud meile nõusoleku oma Isikuandmete Töötlemiseks, on Teil õigus meile antud nõusolek igal ajal tagasi võtta.

3.8. Regulaarselt (kuid mitte tihedamini kui kord kvartalis) kasutab Orthopedica meile edastatud kontaktandmeid tervishoiualaste uudiste ja parimate praktikate ning oskusteabe jagamiseks. Isikul või isiku esindajal on õigus loobuda informatiivse sisuga kirjade saamisest vastavalt juhendile e-kirjas või teavitades sellest oma Orthopedica poolset kontakti.

4. Isikuandmete edastamine ja volitatud töötlejate kasutamine

4.1. Orthopedica ei edasta Teie Isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud selleks kehtiva õiguse alusel seaduslikku õigust omades.

4.2. Orthopedical on kehtiva alusel õigus kasutada Isikuandmete töötlemisel Volitatud Töötlejaid. Orthopedica Volitatud Töötlejad, kes võivad piiratud juhtudel Patsientide Isikuandmeid Töödelda. Orthopedica kasutab Volitatud Töötlejana üksnes selliseid koostööpartnerid, kes on võtnud kohustuse Töödelda Isikuandmeid kooskõlas käesolevate isikuandmete töötlemise põhimõtetega ja kehtiva õigusega. Käesolevas peatükis nimetatud Orthopedica volitatud töötlejate ring ei ole piiratud ning Orthopedica võib volitatud töötlejana kasutada ka käesolevas peatükis nimetamata isikuid. Orthopedica kasutab volitatud töötlejatena eelkõige erinevaid tervishoiuteenuseid osutavaid koostööpartnereid (nt üld- või eriarstiteenust osutavad koostööpartnerid, keda Orthopedica Patsiendile teenuse pakkumisel kasutab), IT-partnereid (erinevad serveriteenuste osutajad, IT tugiteenuse osutajad, sideteenuse osutajad, muud infotehnoloogia teenuse pakkujad), turunduspartnereid, makseteenuste osutajaid ning muude teenuseosutajad või koostööpartnerid.

4.3. Teile tervishoiuteenuse osutamisel edastab Orthopedica Teie terviseandmed kehtiva õiguse alusel e-tervise patsiendiportaali infosüsteemi, mis asub veebilehel id.digilugu.ee ja mille vastutav töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (registrikood 70009770, aadress Uus-Tatari tn 25, 10134 Tallinn). Patsiendiportaaliga seotud küsimuste korral võite ühendust võtta Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatoega telefonil +372 794 3943 või e-posti aadressil abi@tehik.ee.

4.4. Teile tervishoiuteenuse osutamisel võib Orthopedica vastavalt vajadusele edastada ja/või võtta vastu Teie terviseandmed kehtiva õiguse alusel retseptikeskuse kaudu, mille vastutav töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (registrikood 70009770, aadress Uus-Tatari tn 25, 10134 Tallinn), kui see on vajalik Teile tervishoiuteenuse osutamiseks. Retseptikeskusega seotud küsimuste korral võite ühendust võtta Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatoega telefonil +372 794 3943 või e-posti aadressil abi@tehik.ee.

4.5. Teile tervishoiuteenuse osutamisel võib Orthopedica vastavalt vajadusele edastada ja/või võtta vastu Teie terviseandmed kehtiva õiguse alusel pildipanga kaudu, mille vastutav töötleja on Sihtasutus Eesti Tervishoiu Pildipank (registrikood 90007945, aadress Puusepa 8, 51014 Tartu Eesti), kui see on vajalik Teile tervishoiuteenuse osutamiseks. Pildipangaga seotud küsimuste korral võite ühendust võtta Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatoega telefonil +372 5331 8888 või e-posti aadressi abi@pildipank.ee.

4.6. Teile tervishoiuteenuse osutamisel seoses mootorsõiduki juhi tervisetõendi väljastamisega võime Teie terviseandmeid (tervisetõendi) edastada Maanteeameti digitaalsesse keskkonda, mille vastutav töötleja on Maanteeamet (registrikood 70001490, aadress Teelise 4, 10916 Tallinn). Maanteeameti poolt andmete töötlemisega seotud küsimustega palume pöörduda Maanteeameti poole telefonil +372 620 1200 või e-posti aadressil info@mnt.ee.

4.7. Teile tervishoiuteenuse osutamisel võime edastada Teie raviandmeid Eesti Haigekassale (Eesti Haigekassa, registrikood 74000091, aadress Lastekodu tn 48, 10144 Tallinn) kui Teie raviarve tasub osaliselt või tervikuna Eesti Haigekassa tervishoiuasutustele ravikindlustusvahenditest. Haigekassaga seotud küsimuste korral võite ühendust võtta Eesti Haigekassaga telefonil +372 669 6630 või e-posti aadressil info@haigekassa.ee.

4.8. Teatud juhtudel on Orthopedica kehtiva õiguse järgi kohustatud isikuandmeid edastama, näiteks kohtutele või õiguskaitseorganitele vastava organi poolt kehtiva õiguse alusel tehtud määruse alusel või näiteks siis, kui isikuandmete edastamine on kohustuslik kindlustustegevuse seaduse alusel kindlustusandja poolt tehtud päringuga seoses. Kõikidel sellistel juhtudel edastab Orthopedica isikuandmeid üksnes siis, kui see on kehtiva õiguse järgi kohustuslik ning järgides kõiki isikuandmete töötlemisel kohalduvaid põhimõtteid, sh minimaalsuse põhimõtet.

5. Isikuandmete säilitamine

5.1. Orthopedica ei säilita Isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt Isikuandmete Töötlemise eesmärgist või kehtiva õiguse alusel vajalik.

5.2. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel ja sotsiaalministri määruse „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ alusel säilitab Orthopedica ambulatoorse ning statsionaarse tervishoiuteenuse osutamist tõendavaid andmeid reeglina 30 aastat patsiendile osutatud teenuse andmete kinnitamisest. Orthopedica kui tervishoiuteenuse osutaja infosüsteemi logisid säilitatakse 5 aastat.

5.3. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 131 lõike 11 alusel säilitab Orthopedica tervisekontrolli kaarte ja terviseuuringute tulemusi 30 aastat tervisekontrolli otsuse tegemisest arvates.

5.4. Raamatupidamisseaduse alusel säilitame raamatupidamislikke dokumente 7 aastat.

5.5. Teiega lepingu sõlmimiseks kogutud andmeid, mille pikem säilitamistähtaeg ei tulene kehtivast õigusest, säilitame üldreegli kohaselt seni, kuni neid on vaja lepingu täitmisega seoses lepingu kehtivuse jooksul või kuni 5 aasta jooksul pärast lepingu lõppemist.

5.6. Patsiendi rahulolu hindamiseks kogutud tagasisidet säilitatakse 5 aastat alates tagasiside saamisest.

5.7. Isikuandmeid säilitamisel hoiab Orthopedica Isikuandmeid turvaliselt ning võimalusel eelistab säilitamise asukohana riigi infosüsteeme (nt Patsiendiportaali), aga Orthopedica võib Isikuandmeid hoida ka enda süsteemides.

5.8. Kui soovite saada detailsemat teavet Teiega seotud Isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

6. Küpsised

6.1. Orthopedica veebileht kasutab küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad Teie seadmesse talletatavat informatsiooni ning mida kasutatakse Teie jälgimiseks või tuvastamiseks. Käesolev peatükk selgitab meie küpsiste kasutamise poliitikat.

6.2. Teil on õigus oma veebilehitseja sätteid muutes küpsiste kasutamine igal ajal keelata. Sellisel juhul peate aga arvestama, et veebilehe kõik funktsioonid ei pruugi korrektselt töötada.

6.3. Küpsiseid on võimalik keelata veebibrauseri „help“ või „abi“ funktsiooni juhiseid järgides. Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas küpsised töötavad või kuidas küpsiseid keelata võite leida ka veebilehelt www.allaboutcookies.org.

7. Teie andmesubjekti õigused

7.1. Teil on Teie Isikuandmete Töötlemisel kõik andmesubjektile kehtivast õigusest tulenevad õigused.

7.2. Teil on Isikuandmete Töötlemisel muuhulgas järgmised õigused:

7.2.1. juurdepääsuõigus: Teil on õigus igal ajal küsida, kas Orthopedical on Teie kohta Isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid Isikuandmeid Orthopedica Kliendi kohta töötleb;

7.2.2. õigus Isikuandmete parandamisele: Teil on õigus taotleda Orthopedicalt oma Isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;

7.2.3. õigus vastuväidete esitamisele: Teil on õigus esitada Orthopedicale vastuväiteid oma Isikuandmete Töötlemise suhtes, näiteks siis kui Isikuandmete kasutamine põhineb Orthopedica õigustatud huvil;

7.2.4. õigus nõuda Isikuandmete kustutamist: Teil on õigus taotleda Isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui Isikuandmeid Töödeldakse Teie nõusolekul ja kui olete on nõusoleku tagasi võtnud;

7.2.5. õigus piirata Töötlemist: Teil on õigus nõuda, et Orthopedica piiraks Teie Isikuandmete Töötlemise kehtiva õiguse alusel, näiteks kui Orthopedica ei vaja Teie Isikuandmeid enam Töötlemise eesmärkidel või kui olete esitanud Isikuandmete Töötlemise suhtes vastuväite;

7.2.6. õigus võtta Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui Isikuandmete Töötlemine põhineb Teie antud nõusolekul, on Teil igal ajal õigus Orthopedicale antud nõusolek tagasi võtta;

7.2.7. õigus andmete ülekantavusele: Kliendil on õigus ise saada Orthopedica Isikuandmeid, mida Klient on ise Orthopedicale esitanud ning mida Töödeldakse Kliendi nõusoleku alusel või Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Orthopedica edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale

7.2.8. õigus esitada kaebus: Kui leiate, et teie Isikuandmete Töötlemisel on rikutud Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda nõude või kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

7.3. Teie käesolevas peatükis loetletud õigused seoses Isikuandmete Töötlemisega ei ole täielikud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või Orthopedica juriidilised kohustused piirata andmesubjekti õigusi.

7.4. Isikuandmete Töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või Isikuandmete Töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

8. Isikuandmete turvalisus

8.1. Orthopedica kohustub tagama Isikuandmete Töötlemise turvalisuse, eesmärgiga kaitsta Isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

8.2. Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning Isikuandmete Töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti Töötlemisest tulenevaid füüsiliste isikute õigusi ja vabadusi ähvardavaid erineva tõenäosuse ja suurusega ohte, rakendab Orthopedica Isikuandmete Töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

9. Kontakt

9.1. Isikuandmete Töötlemisega seotud küsimuste korral või Isikuandmete Töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke ühendust Orthopedicaga või Orthopedica andmekaitsespetsialistiga telefoni, e-posti või posti teel.

Orthopedica kontaktandmed on:

Ärinimi: AS Orthopedica

Aadress: Kaluri tee 5a, Haabneeme, Viimsi vald, 74001 Harjumaa

Telefon: +372 650 9603 E-post: info@orthopedica.ee

Isikuandmete töötlemist puudutavate kaebustega on võimalik pöörduda Eesti Andmekaitse Inspektsiooni poole meiliaadressil info@aki.ee või tel +372 627 4135.

Kontakt

AS Orthopedica
Kaluri tee 5a
74001 Haabneeme
Viimsi vald
info@orthopedica.ee

Vastuvõtt

Sütiste tee 17/1
IV korrus, 13419 Tallinn

Kaupmehe 4
10114 Tallinn

Jalgpalli 21
11312 Tallinn

Kaluri tee 5a
74001 Haabneeme, Viimsi vald